Betalen

20% vooruitbetaling per bankoverschrijving
80% contact bij (op)levering
Belgische clienten kunnen de verschuldigde aanbetaling overboeken naar KBC-rekening BE68 7310 1148 1034

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten

aangegaan door: Peels BVBA
naam bedrijf Peels BVBA
adres kantoor Rietkolk 21
postcode 3920
vestigingsplaats Lommel

BTW nr. BE 0827.502.545

hierna te noemen opdrachtnemer.

2. Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer.
3. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Onder opdracht wordt tevens verstaan de aanneming van een werk.
4. Door aanvaarding van de offerte van opdrachtnemer accepteert opdrachtgever de voorwaarden van opdrachtnemer.
5. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
6. Indien één of meerdere bepalingen in deze overeenkomst onverbindend zouden blijken, op welke grond dan ook, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht. Partijen verbinden zich reeds nu voor alsdan om de niet verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en die zo min mogelijk – gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst – afwijken van de niet verbindende bepalingen
7. Op overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractspartijen en/of derden wordt uitdrukkelijk afgewezen

Artikel 2. Offerte

Offertes gelden uitsluitend voor de termijn die daarin is vermeld. Is geen termijn vermeld dan geldt een termijn van veertien dagen.

Artikel 3. Verplichting van opdrachtnemer

Opdrachtnemer verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de wet en de overeenkomst uit te voeren.

Artikel 4.Verplichtingen van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer op tijd kan beschikken over:
a. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van opdrachtnemer;
b. het terrein en/of de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd;
c. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen;
d. elektriciteit en water.

2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot een vergoeding van de in lid 1 genoemde zaken tenzij anders overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst.
3. Als de opdrachtgever zelf zorg draagt voor de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk, is hij aansprakelijk wanneer dit niet of niet tijdig geschiedt.

Artikel 5. Extra onvoorziene kosten

1. Opdrachtnemer is gerechtigd extra onvoorziene kosten, welke ontstaan door een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak door te berekenen aan de opdrachtgever.
2. Van onvoorziene kosten is sprake indien de kosten bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien.
3. Opdrachtnemer verbindt er zich toe om al het mogelijke te doen om de opdrachtgever onverwijld op de hoogte te stellen van onvoorziene kosten.

Artikel 6. Prijzen

1. De door de opdrachtnemer in offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk vermeld incl. BTW en zijn gebaseerd op de op dat moment kostbepalende factoren.
2. Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de overeenkomst kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 8. Meer- en minderwerk

1. Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen geheel ten laste van de opdrachtgever.
2. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.
3. Het gemis van een schriftelijke opdracht zal opdrachtnemer zijn recht op betaling voor meerwerk niet ontnemen.

Artikel 9. Opschorting en intrekken

1. Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort dan wel geheel intrekt op grond van een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van zijn schade.
2. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is hij verplicht de door opdrachtnemer reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen.
3. Opdrachtgever zal bij de intrekking van de opdracht aan opdrachtnemer annuleringskosten verschuldigd zijn ten bedrage van één derde deel van de overeengekomen prijs, onverminderd de verplichting van opdrachtgever om op grond van lid 2 de reeds aangeschafte materialen en grondstoffen van opdrachtnemer over te nemen.
4. Opdrachtgever is niet gerechtigd enig aan opdrachtnemer verschuldigd bedrag – uit welken hoofde dan ook – te verrekenen en/of op te schorten met bedragen die opdrachtnemer, uit welken hoofde dan ook, aan opdrachtgever verschuldigd is.
5. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing indien de opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt als gevolg van een al dan niet toerekenbare tekortkoming zijdens opdrachtgever, alsmede in geval van ontbinding op grond van artikel 13.

Artikel 10. Klaagtermijn en garantie

1. Opdrachtnemer is verplicht goed en deugdelijk werk af te leveren dat voldoet aan de wettelijke eisen en de overeenkomst.
2. Opdrachtgever is verplicht meteen na de (op)levering van het werk deze grondig te inspecteren op gebreken. Deze inspectie dient te geschieden binnen acht dagen na oplevering.
3. Gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt dienen binnen acht dagen na oplevering bij aangetekende brief en gespecificeerd te worden gemeld aan opdrachtnemer, bij gebreke waarvan opdrachtgever er geen beroep meer op kan doen dat hetgeen is (op)geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt.
4. Gebreken die bij grondig onderzoek niet waarneembaar waren moeten door de opdrachtgever binnen acht dagen na het waarnemen van deze gebreken aan opdrachtnemer schriftelijk worden gemeld, bij gebreke waarvan opdrachtgever er geen beroep meer op kan doen dat hetgeen is (op)geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt..
5. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld gebreken te controleren, bij gebreke waarvan opdrachtgever er geen beroep meer op kan doen dat hetgeen is (op)geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt..
6. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het niet, of niet tijdig of volledig aan opdrachtnemer verstrekken van informatie, welke de opdrachtgever verplicht is of geacht wordt te verstrekken.
7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen die door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven, alsmede voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen betrokken bij een door of namens opdrachtgever voorschreven leverancier, ongeacht of er sprake is functionele of generieke ongeschiktheid.
8. Indien de opdrachtgever wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met name genoemde fabrikanten of leveranciers zal opdrachtnemer niet gehouden zijn tot een verdergaande verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de fabrikant of de leverancier van deze onderdelen of materialen bereid is jegens opdrachtnemer te aanvaarden.
9. Iedere (rechts)vordering van opdrachtgever op opdrachtnemer, uit welken hoofde dan ook, vervalt in ieder geval een jaar nadat de vordering is ontstaan, onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde.
10. – Op verlichting/electra geven wij 1 jaar garantie na montage.
– Coating, volgens Qualicoat normering, 5 jaar
– Polycarbonaat, volgens ISO 9001 normering, 10 jaar
– Rubbers en borstelharen volgens certificering, 5 jaar
– Glasschuifwanden, 10 jaar garantie (2 jaar op sloten en wielen)

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is niet verplicht geleden directe en/of gevolgschade van een opdrachtgever, hoe ook genaamd en uit welken hoofde dan ook, te vergoeden voor een hogere som dan het bedrag waarvoor zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval dekking biedt, verminderd met het door opdrachtnemer aan haar verzekeraar te betalen eigen risico.

Artikel 12. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na verzending van de nota of terstond bij (op)levering. Indien de nota niet tijdig is voldaan, dan is opdrachtgever zonder dat een ingebrekestelling is vereist van rechtswege in verzuim.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke handelsrente te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd alle kosten, buiten de hoofdsom en rente om, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, zaakwaarnemer,gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van 300 euro.
5. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar wanneer opdrachtgever in verzuim is, of één van de partijen de overeenkomst heeft ontbonden.

Artikel 13. Ontbinding

Opdrachtnemer is gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst indien de wederpartij:

– in staat van faillissement geraakt
– surseance van betaling of schuldsanering aanvraagt
– zijn ondercuratelestelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd
– bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van geleverde zaken voor tot dat opdrachtgever volledig aan zijn (betalings)verplichting heeft voldaan.
Opdrachtgever is verplicht de door opdrachtnemer geleverde zaken deugdelijk te onderhouden en herkenbaar als eigendom van opdrachtnemer op te slaan

Artikel 15.  Media

U dient zich op voorhand te verzetten tegen het maken en het gebruik van foto’s van de door ons geleverde werken.